خانه بایگانی براساس دسته بندی ویژه چپ چپ
بازاریابی ویژه چپ چپ

استراتژی محصول جدید در بازاریابی

اشکال بزرگ بسیاری از شرکت های ایرانی و کسب وکارها، این است که حتی از تعریف دقیق محصول/خدمت خود ناتوان هستند و در عین حال توقع یک بازاریابی موفق در فضای پررقابت فشرده امروز را دارند. استراتژی نفوذ و توسعه بازار از شناخت دقیق محصول نشأت می گیرد که آن محصول ممکن است یک خدمت […]